holymary-pmu-artist2-min

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen schoonheidssalon Holymary en een cliënt waarop schoonheidssalon Holymary deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen schoonheidssalon Holymary

Schoonheidssalon Holymary zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Schoonheidssalon Holymary zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Touch up behandeling

De Touch up behandeling binnen de 6 tot 8 weken voor €50 is enkel bedoeld voor klanten die maximaal 8 weken geleden een nieuwe behandeling hebben laten uitvoeren door HolyMary. Na 8 weken is de touch up behandeling voor €50 euro niet meer van toepassing. Na de eerste behandeling wordt de touch up behandeling binnen 6 tot 8 weken samen ingepland. Wanneer de client na het maken van een touch up afspraak toch de afspraak wil verzetten, zijn wij niet verantwoordelijk voor afspraken die niet meer kunnen worden ingepland binnen 6-8 weken na de eerste behandeling wegens volgeboekte agenda’s

Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan de afspraak per e-mail (info@holymary.nl) aan Holymary melden.

Na het ontvangen van dit bericht zal Holymary dit bevestigen. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is Holymary gerechtigd om het gehele afgesproken bedrag aan de klant te berekenen. Indien de klant meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Holymary de behandeling weigeren en het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betaling

Schoonheidssalon Holymary vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling met betaalpas of contant te voldoen.

Annuleringen

Het is niet mogelijk om een geboekte afspraak te annuleren. Aanbetalingen worden in geen enkel geval terugbetaald. Wij bieden de optie om deze afspraak éénmalig te verschuiven naar andere beschikbare datum. Dit moet 5 dagen voor de behandeldatum plaats vinden en binnen een termijn van 3 maanden.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet schoonheidssalon Holymary vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Schoonheidssalon Holymary neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Schoonheidssalon Holymary behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Schoonheidssalon Holymary zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Holymary is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Schoonheidssalon Holymary is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Beschadiging & diefstal

Schoonheidssalon Holymary heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur, instrumenten of producten beschadigt. Schoonheidssalon Holymary meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 2 werkdagen nadat de afspraak heeft plaatsgevonden, schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van schoonheidssalon Holymary. Schoonheidssalon Holymary moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal schoonheidssalon Holymary de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien schoonheidssalon Holymary en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft schoonheidssalon Holymary het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen schoonheidssalon Holymary en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Vragen en feedback

Holymary controleert regelmatig of zij aan deze algemene voorwaarden voldoet. Als u vragen of tips heeft over onze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Holymary
Sint-Janstraat 7
3011 SB Rotterdam

info@holymary.nl