Cursus voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de cursusovereenkomst voor de opleidingen van Holymary gevestigd op Sint-Janstraat 7 in Rotterdam.

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere cursus of opleiding, hierna te noemen ‘opleiding’, die wordt aangeboden door Holymary en waarvoor een cursist zich heeft ingeschreven. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Holymary en de cursist zijn overeengekomen.

2. Inspanningen

Holymary verbindt zich ertoe de opleiding naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, gebaseerd op de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Holymary zal de cursist zo volledig mogelijk informeren over eventuele financiële gevolgen van wijzigingen of aanvullingen op de opleiding.

3. Inschrijving

Inschrijving vindt plaats door het invullen en versturen van het online aanmeldformulier voor de betreffende opleiding of door het doen van een aanbetaling voor een product op de gewenste datum van de opleiding.

Na inschrijving gaat de cursist een overeenkomst aan met Holymary. Holymary zal na inschrijving een bevestiging sturen, evenals een overeenkomst die door de cursist moet worden goedgekeurd.

4. Betaling van het cursusgeld

Betaling van het cursusgeld kan online via de beschikbare betaalopties op de website van Holymary. Het is ook mogelijk om contant of per pin te betalen op de locatie, maar hiervoor dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via info@holymary.nl.

De cursist kan alleen deelnemen aan de opleiding als het volledige cursusgeld, of een in overleg overeengekomen aanbetaling in het geval van betaling in termijnen, is voldaan. Betaling in termijnen is mogelijk via onze externe partner CreditClick en kan uitsluitend via onze website worden geregeld.

Om het certificaat te ontvangen, dient het volledige cursusgeld te zijn voldaan.

5. Annulering en Wijziging

5.1 Herroepingsrecht: Indien de cursist nog niet heeft deelgenomen aan de praktijklessen, beschikt zij over een bedenktijd van 14 dagen na inschrijving. Gedurende deze periode kan de cursist de opleiding kosteloos annuleren. Eventuele (aan)betalingen worden binnen 7 werkdagen teruggestort.

5.2 Annuleringsvoorwaarden: Annulering dient schriftelijk te geschieden via cursus@holymary.nl. De volgende kosten zijn van toepassing bij annulering:

  • 30 dagen voor de cursusdatum: 25% van de cursusprijs.
  • Binnen 30 dagen voor de cursusdatum: 50% van het cursusbedrag.
  • Binnen 3 dagen voor de cursusdatum: 75% van het cursusbedrag.
  • Op de cursusdag zelf: 100% van het cursusbedrag.
  • Indien de cursist zonder voorafgaande annulering niet deelneemt aan de opleiding, wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

5.3 Uitzonderingen: Deze annuleringsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op consumenten en niet op zakelijke klanten (ondernemers). Alle terugbetalingen worden binnen 7 werkdagen verricht.

Ondernemingen of zakelijke klanten kunnen geen beroep doen op het herroepingsrecht zoals dat voor consumenten geldt. Tevens zijn annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in deze overeenkomst niet van toepassing op ondernemingen. Bij annulering of wijziging van de overeenkomst door een onderneming zonder voorafgaande overeenkomst tussen Holymary en de betreffende onderneming, zal de reeds gedane betaling niet worden gerestitueerd en als verbeurd worden beschouwd.

5.4 Verplaatsing door Holymary: Holymary behoudt zich het recht voor de cursus te verplaatsen indien er minder dan 2 studenten zijn ingeschreven. De cursus zal worden verplaatst naar de eerstvolgende beschikbare datum binnen een termijn van 6 maanden.

5.5 Overmacht: Holymary is niet aansprakelijk indien zij door overmacht haar verplichtingen niet kan nakomen. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: storingen in elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, ziekte van personeel, overheidsmaatregelen (bijv. vanwege een pandemie), en andere onvoorziene omstandigheden buiten de controle van Holymary. Bij een overmachtsituatie hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Kosten gemaakt vóór de ontbinding dienen volledig te worden voldaan. Holymary is niet verplicht enige schadevergoeding aan de cursist te betalen in geval van overmacht.

6. Persoonsgegevens & privacy

De cursist dient Holymary vóór de eerste lesdag te voorzien van alle gegevens die Holymary aangeeft als noodzakelijk voor het zorgvuldig uitvoeren van de opleiding. De cursist dient tevens die gegevens te verstrekken waarvan hij/zij redelijkerwijs kan begrijpen dat deze essentieel zijn voor de uitvoering van de opleiding.

6.2 Gegevensopslag: Holymary slaat de persoonlijke gegevens van de cursist op in een geautomatiseerd systeem.

6.3 Gegevensbescherming: Holymary behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cursist in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zonder schriftelijke toestemming van de cursist zal Holymary geen persoonlijke gegevens verkopen of verhuren aan derden.

6.4 Privacyverklaring: Voor meer informatie over hoe Holymary met persoonsgegevens omgaat, verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

7. Geheimhouding

7.1 Holymary is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij heeft verkregen van de cursist tijdens de opleiding. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd indien dit door de cursist is aangegeven of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2 De verplichting tot geheimhouding vervalt indien Holymary op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Holymary is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de cursist verstrekte onjuiste of onvolledige informatie betreffende relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8.2 Holymary is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cursist heeft meegenomen naar de opleidingslocatie.

9. Auteursrecht en eigendomsrecht

9.1 Hoewel het lesmateriaal na betaling eigendom wordt van de cursist, berust het auteurs- en eigendomsrecht van dit materiaal bij Holymary.

9.2 Het is de cursist verboden het lesmateriaal te verveelvoudigen, openbaar te maken of te verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Holymary.

9.3 Het is niet toegestaan het les- of cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

9.4 Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt beschouwd als een misdrijf en kan leiden tot juridische stappen.

9.5 Bij misbruik van de naam of het logo van Holymary behoudt Holymary zich het recht voor de cursist de toegang tot de opleiding te ontzeggen.

10. Lessen, Examens en Herkansing

10.1 Holymary stelt in overleg met de cursist een persoonlijk les- en examenschema op. Hierin worden de lesdagen, tijdstippen en lesinhoud van de opleiding vastgelegd. Zowel de cursist als Holymary verbinden zich ertoe dit schema te volgen.

10.2 Tenzij anders aangegeven, wordt er tijdens de lessen geoefend op live modellen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het regelen van een model. Indien een model afzegt, zal de les plaatsvinden op een latex (oefenhuid), en vervalt het recht van de cursist om de les te annuleren.

10.3 Buiten de lessen om kan de cursist vragen stellen via e-mail of telefonisch. Holymary verplicht zich ertoe deze vragen binnen maximaal 2 werkdagen te beantwoorden.

10.4 Verzuim en Studieverplichting: Indien een student een cursusdag verzuimt, is het zijn/haar verantwoordelijkheid om de relevante hoofdstukken uit het “Powder Brows – Handboek” grondig te bestuderen. Het is niet mogelijk om een gemiste cursusdag in te halen.

10.5 Verantwoordelijkheid van de Student: De student draagt zelfstandig de verantwoordelijkheid voor zijn/haar aanwezigheid tijdens de cursus en voor het treffen van regelingen betreffende een model.

10.6 Informatieplicht richting Model: Het is de plicht van de student om het model adequaat te informeren over de voorzorgsmaatregelen, nazorg en de te verwachten procedure tijdens de behandeling, conform de richtlijnen zoals uiteengezet in de bijgevoegde instructie-PDF.

10.7 Certificaat van Deelname: Na voltooiing van de cursus en het voldoen aan alle vereisten ontvangt de student een certificaat van deelname. Dit is geen officieel diploma. Dit certificaat wordt slechts één keer afgegeven.

11. Beschadiging & Diefstal

11.1 Indien de cursist meubilair, apparatuur of producten van Holymary beschadigt, heeft Holymary het recht een schadevergoeding te eisen voor de geleden schade.

11.2 In geval van diefstal zal Holymary te allen tijde aangifte doen bij de politie.

12. Klachten

12.1 Indien een cursist niet tevreden is over de opleiding of enig ander aspect van de dienstverlening van Holymary, kan de cursist een klacht indienen door een e-mail te sturen naar info@holymary.nl.

12.2 Holymary streeft ernaar om binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht een adequaat antwoord te geven. Indien het niet mogelijk is om binnen deze termijn te reageren, zal de klager hierover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd, waarbij de reden van de vertraging wordt toegelicht en een indicatie wordt gegeven van de termijn waarbinnen wel een reactie kan worden verwacht.

12.3 Indien een klacht gegrond wordt bevonden, zal Holymary trachten een passende oplossing te bieden. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat het deel van de opleiding waarop de klacht betrekking heeft opnieuw wordt verzorgd. Indien het voor de cursist aantoonbaar zinloos is geworden om het betreffende deel van de opleiding opnieuw te volgen, en de cursist dit schriftelijk kenbaar maakt, zal Holymary een andere passende oplossing zoeken.

12.4 Indien Holymary en de klager niet tot een overeenstemming kunnen komen, heeft de klager het recht het geschil voor te leggen aan Violeta Frenko te Rotterdam, die in deze zal optreden als onafhankelijk deskundige. Het oordeel van deze deskundige is bindend voor Holymary. Eventuele consequenties die voortvloeien uit dit oordeel zullen door Holymary binnen 14 dagen worden afgehandeld.

12.5 Contactgegevens van de onafhankelijke deskundige:
Violeta Frenko
strumicanec@hotmail.com
0631643278

12.6 Alle klachten worden door alle betrokken partijen vertrouwelijk behandeld.

12.7 Klachten worden geregistreerd en voor de duur van maximaal twee jaar bewaard.

13. Einde Cursusovereenkomst

13.1 De cursusovereenkomst eindigt automatisch na afloop van de cursus, tenzij anders bepaald in andere artikelen van deze algemene voorwaarden.

13.2 Indien de cursist één of meerdere verplichtingen uit de cursusovereenkomst niet, of niet volledig, nakomt, behoudt Holymary zich het recht voor om haar verplichtingen op te schorten. Dit kan resulteren in het onderbreken of voortijdig beëindigen van de opleiding.

14. Behoorlijk Gedrag

14.1 De cursist is verplicht zich te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen en waarden tijdens de opleiding.

14.2 Indien de cursist, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, behoudt Holymary zich het recht voor om de cursist de toegang tot de opleiding te weigeren zonder verdere toelichting.

14.3 Film- en Audio-opnames: Het is niet toegestaan om tijdens de cursus te filmen, audio-opnames te maken of op enige andere wijze de sessies vast te leggen.

14.4 Overtreding en Juridische Stappen: Bij overtreding van artikel 14.1 behoudt Holymary zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen, wat kan leiden tot boetes, schadevergoeding en/of beëindiging van de cursus zonder restitutie van het cursusgeld.

14.5 Meenemen van Derden: Het is niet toegestaan om andere personen of huisdieren mee te nemen naar de cursus.

15. Toepasselijk Recht

15.1 Op elke overeenkomst tussen Holymary en de cursist is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

15.3 Bij eventuele onduidelijkheden over de interpretatie of inhoud van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst te allen tijde leidend.

15.4 Van toepassing is de laatst gedeponeerde versie van deze algemene voorwaarden of de versie zoals die gold op het moment van het totstandkomen van de overeenkomst.

16. Studiekosten

16.1 De reguliere kosten voor de cursus zijn te vinden op de cursuspagina van Holymary. Er kunnen tijdelijke kortingsacties zijn, raadpleeg de cursuspagina voor de meest actuele prijzen. 

16.2 Overige kosten zijn als volgt opgebouwd: 

Optie 1: 4-daagse powder brows cursus op locatie inclusief “Powder Brows – Handboek”. 

Raadpleeg de cursuspagina voor de actuele prijs. 

Bij deze optie, gelieve de volgende keuze te maken:

 □ Ik beschik over een PIXI PMU machine.

 □ Ik wil een PIXI PMU machine huren die ik tijdens de cursus kan gebruiken. 

Raadpleeg de cursuspagina voor de actuele huurprijs. 

Optie 2: 4-daagse powder brows cursus op locatie inclusief “Powder Brows – Handboek” en een PIXI PMU Machine. Raadpleeg de cursuspagina voor de actuele prijs.

Optie 3: 4-daagse powder brows cursus op locatie inclusief “Powder Brows – Handboek”, een PIXI PMU Machine en een starterspakket. 

Raadpleeg de cursuspagina voor de actuele prijs en de waarde van het starterspakket. 

16.3 De actuele tarieven en eventuele kortingsacties zijn te vinden op de cursuspagina van Holymary. Het is mogelijk dat de cursusprijs in de toekomst wordt aangepast of dat kortingsacties veranderen. 

16.4 Holymary zal altijd een overeenkomst sturen met de geldende tarieven. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist om deze overeenkomst zorgvuldig door te nemen en akkoord te geven. 

16.5 De cursusboek, het optionele starterspakket en de PIXI PMU machine (indien aangeschaft of gehuurd) worden op de eerste dag van de cursus aan de student overhandigd. 

16.6 Het kiezen van een starterspakket is optioneel. Holymary zorgt ervoor dat het benodigde materiaal aanwezig is waarmee een cursist kan oefenen tijdens de cursus. 

16.7 Cursisten hebben de optie om hun eigen PIXI PMU machine mee te nemen naar de cursus. Het gebruik van machines van andere merken is echter niet toegestaan. Dit omdat Holymary specifiek traint in het gebruik van de PIXI PMU machine en geen advies kan geven over andere machines of naaldcartridges.

17. Geldigheidsduur Overeenkomst

Deze overeenkomst is 2 jaar geldig na ondertekening.

Laatste gewijzigd: Rotterdam, 9 oktober 2023

Gratis brochure powder ombre brows

Ben jij klaar voor deze spannende stap in je carrière? Vraag de brochure aan voor meer informatie over onze uitgebreide opleiding!

Gelukt!
Wij sturen de brochure naar je e-mail.