holymary-pmu-artist2-min

Privacy Statement

Holymary is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Holymary houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De gegevens die u invoert bij het maken van een afspraak worden door ons bewaard voor het uitvoeren van de dienst en de financiële administratie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Holymary verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Locatiegegevens
IP-adres
Internetbrowser en apparaat type
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@holymary.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom we uw gegevens gebruiken

Holymary verwerkt persoonsgegevens van klanten voor het beantwoorden van vragen, het registreren van (online) geboekte afspraken en voor onze financiele adminsistratie.

Daarnaast analyseert Holymary uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. De gegevens die Holymary hiermee verzameld worden niet aan uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) gekoppeld en zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Hoe lang we gegevens bewaren

Holymary zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden bewaard zolang u gebruik maakt van onze dienst, totdat u aan uw betalingsverplicht heeft voldaan en/of tot één jaar na het laatste elektronische contact, tenzij Holymary op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Holymary verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Indien u niet aan uw betalingsplicht voldoet kunnen wij uw gegevens gebruiken voor het sturen van betalingsherinneren en/of aanmaningen. In uiterste gevallen kunnen uw gegevens met een door ons ingehuurd incassobureau worden gedeeld.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Websites van derden

Op de website kunnen links staan naar websites van derden. Let bij het gebruik van die websites op het daarbij behorende privacy statement. Holymary selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijk dragen voor de manier waarop de persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Holymary gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Beveiliging van uw gegevens

Holymary neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@holymary.nl.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt uw verzoek indienen door een email te sturen naar info@holymary.nl. Holymary zal zo snel mogelijk, docht binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Holymary
Van der Helmstraat 249
3067 HE Rotterdam